2012-06-23

M.เดี่ยวเปียโน เพลงลาวแพน


KP Page

10:07 PM  -  Public
การเดี่ยวเปียโน เพลงลาวแพน สองชั้น โดยศาสตราจารย์ณัชชา พันธุ์เจริญ ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (โรงเล็ก) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔

KP Page

10:07 PM  -  Public
การเดี่ยวเปียโน เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น โดยศาสตราจารย์ณัชชา พันธุ์เจริญ ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พันเอกชูชาติ พิทักษากร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (โรงเล็ก) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔

No comments:

Post a Comment