2012-06-21

24 มิถุนา


KP Page

9:44 AM  -  Public
Nithiwat Wannasiri

หลักฐานคำพิพากษาชี้ พระปกเกล้าฯมิยอมเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ กระทำการสมคบคิดกับพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เพื่อกำจัดบั่นทอนคณะราษฎรผู้อภิวัฒน์สยามและก่อเกิดรัฐธรรมนูญ

"เมื่อประมวลข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นจนอวสานต์ สรุปรวมลงได้ความว่า นับจำเดิมตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว แม้พระปกเกล้าฯ ซึ่งเคยเสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมาย จักยินยอมสละพระบรมเดชานุภาพลงมาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายตามระบอบรัฐธรรมนูญก็ตาม

แต่พระปกเกล้าฯ หาได้ทรงสละพระบรมเดชานุภาพโดยเต็มที่ไม่ หากเป็นการกระทำชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งหวังจะมีโอกาสได้พระราชอำนาจกลับคืนสู่สภาพเดิมภายหลัง

ทั้งนี้ โดยปรากฎตามหลักฐานพยานโจทก์ว่า ในระหว่างที่พระปกเกล้าฯเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในกฎหมายตามระบอบรัฐธรรมนูญนั้น ได้ร่วมคิดกับพระยามโนปกรณ์นิติธาดากับพวกที่จะกำจัดบั่นทอนผู้ก่อกำเนิดให้มีรัฐธรรมนูญซึ่งบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในเวลานั้น"

คำพิพากษาศาลพิเศษ พุทธศักราช 2482 เรื่อง กบฏhttp://www.4shared.com/office/pYNaMXid/__2482__.html
ขอบคุณข้อมูลเองสารพี่ สมเจตน์ รักลุงนวมทอง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=319596358126074&set=a.101154469970265.2055.100002271364703  

KP Page

9:41 AM  -  Public
Kasian Tejapira
Subscribed · 8 hours ago

เมื่อปรีดี พนมยงค์วิเคราะห์ตรงกับเบเนดิก แอนเดอร์สัน: กระบวนการทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้เผด็จการ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4187221281712&set=p.4187221281712 

KP Page

9:39 AM  -  Public
Kasian Tejapira

รัฐบาลคณะราษฎรกำหนดวันชาติ = ๒๔ มิถุนาฯแปลว่าอะไร?
แปลว่าพลิกเปลี่ยนความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยเสียใหม่
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

การที่จอมพลสฤษดิ์ยกเลิกวันชาติ ๒๔ มิถุนาฯก็ย่อมแปลว่พลิกความหมายของชาติไทยและความเป็นไทยกลับไปเหมือนเก่าด้วย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4187686493342&set=p.4187686493342 

KP Page

9:38 AM  -  Public
เสรีชน คนใต้พลัดถิ่น
1) แม้การรัฐประหาร ปี 2490 ได้ทำลายล้าง "คณะราษฎร" สาย ปรีดี พนมยงค์(กองทัพเรือด้วย) อย่างราบคาบ แต่ฝ่ายเจ้า ก็ยังไม่ไว้ใจ จอมพล ป. พิบูล สงคราม เพราะ จอมพล ป.ฯ ส่อแวว"คุกคาม" เจ้าอยู่ โดยการ ยกเลิก พิธีแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคล และ พิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเจ้า ลงอย่างสิ้นเชิง รวมถึง การฉายรูปฯ ในโรงหนังด้วย

2) เจ้าจึง ยืมมือ สฤษดิ์ ฯ ทำรัฐประหาร ปี 2500 จึงนับได้ว่า ระบอบ"คณะราษฎร" จึงสิ้นสุดลง อย่างแท้จริง นับแต่นั้นเป็นต้นมา

https://www.facebook.com/young.bolshevik/posts/269332353174282 

KP Page

9:37 AM  -  Public
Kasian Tejapira
ประกาศ ๒ ฉบับว่าด้วยวันชาติ ๒๔ มิถุนาฯ: รัฐบาลพหลฯประกาศให้เป็นวันชาติ, รัฐบาลสฤษดิ์ประกาศยกเลิก
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

๑) เรื่องวันชาติ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็นวันชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศมา ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2481

พ.อ.พหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี

๒) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ตามที่ได้กำหนดให้มีการเฉลิมฉลองวันชาติไทยในวันที่ 24 มิถุนายน นั้น ได้ปรากฏในภายหลังว่า มีข้อที่ไม่เหมาะสมหลายประการ ในด้านประชาชนและหนังสือพิมพ์ก็ได้เสนอแนะให้พิจารณาในเรื่องนี้หลายครั้งหลายคราว คณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยมี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐนตรีเป็นประธาน

คณะกรรมการนี้ได้พิจารณาแล้ว เสนอความเห็นว่า ประเทศต่างๆ ได้เลือกถือวันใดวันหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชนในชาติต่างๆ กัน โดยถือเอาวันประกาศเอกราช วันอิสรภาพ วันตั้งถิ่นฐาน วันสาธารณรัฐ วันสถาปนาพระราชวงศ์บ้าง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติโดยทั่วไปนั้น ได้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติ เช่น ประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ญี่ปุ่น ฯลฯ เป็นต้น แม้ประเทศไทยเราเองก็ได้ถือเอาวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยมาแล้ว เพิ่งจะมากำหนดเอาวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันชาติ เพิ่มขึ้นอีกวันหนึ่งในระยะหลังนี้เอง

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นหลักการสมัครสมานสามัคคีรวมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกัน จึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตรยิ์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไป โดยยกเลิกวันชาติ ในวันที่ 24 มิถุนายน เสีย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วย จึงได้ลงมติให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2481 เรื่อง วันชาติ นั้นเสีย และให้ถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยด้วยต่อไปตั้งแต่บัดนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2503

จอมพล ส.ธนะรัชต์

นายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4187833817025&set=p.4187833817025  

KP Page

9:34 AM  -  Public
Charnvit Ks

: 24 มิถุนา ถูกกำหนด เป็นวันชาติ
(พร้อมๆ กับ เปลี่ยน สยาม เป็น ไทย)
ระหว่าง พ.ศ. 2482 ถึง 2503 เป็นเวลา 21 ปี
กำหนดโดยรัฐบาล ป พิบูลสงคราม
ยกเลิกโดยรัฐบาล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

สยามประเทศไทย ของเรา แปลก
มีทั้ง วันชาติ และ วันเฉลิมฯ แต่วันชาติ ยกเลิกไปแล้ว
มีทั้ง เพลงชาติ และ เพลงสรรเสริญฯ คือ มี ๒ เพลง
เพลงชาติ มาก่อน วันชาติ หน่อยหนึ่ง
แต่เพลงชาติ ก็ยังอยู่

ประเทศอังกฤษ และ ญี่ปุ่น ก็แปลก
มีเพลงเดียว คือ เพลงสรรเสริญฯ ที่ใช้เป็นเพลงชาติด้วย
คือ God Save the Queen และ คามิกาโย (ญี่ปุ่น) ครับ

เรื่องมันซับซ้อนมาก หากใช้อารมณ์ เข้าใส่กัน
รับรอง มองเห็น เหรียญด้านเดียว ครับ

https://www.facebook.com/auttagorn/posts/10151118370629845 

No comments:

Post a Comment