2010-11-22

M.2010.11.22 - 我爱你


Kanj Love ジャスミン

S.H.E - 我愛你 - Wǒ ài nǐ  

 I Love You - मैं आपसे प्यार करती हूँ - Maiṁ āpsē pyār karata hūm̐
愛しています- Aishite imasu
  • 抒情

   从你眼睛看着自己
   最幸福的倒影
   握在手心 的默契
   是明天的指引

   无论是远近 什么世纪
   在天堂拥抱 或荒野流离

   我爱你 我敢去
   未知的 任何命运
   我爱你 我愿意
   准你来跋扈的 决定 

   世界边境

   偶尔我真的不懂你
   又有谁真懂自己
   往往两个人多 亲密
   是透过伤害来 证明

   像焦虑不安 我就任性
   怕泄漏你怕 所以你生气

   我爱你  让我听  你的疲惫  和恐惧

   我爱你  我想亲 你倔强到  极限的心

   我撑起所有爱围成风雨的禁地
   挡狂风豪雨 想让你 喘口气
   被划破的信心 需要时间痊愈
   梦想缠着 怀疑  未来看不清
   就紧紧的拥抱 去传递  

   能量和勇气 我爱你

   我爱你 我想去
   未知的 任何命运
   我爱你 让我听 

   你的疲惫 和恐惧
   我爱你 我想亲
   你倔强 到极限的心

   哪里都一起去 一起仰望星星

   一起走出森林 一起品尝回忆
   一起误会妒忌 一起雨过天晴
   一起更懂自己 一起找到意义

   我爱你
   我不要没有你
   我不能没有你
   决不能没有你  • S.H.E 我愛你
   Cóng nǐ yǎnjīng kàn zhe zìjǐ
   Zuì xìngfú de dàoyǐng
   Wò zài shǒuxīn de mòqì
   Shì míngtiān de zhǐyǐn

   Wúlùn shì yuǎnjìn shénme shìjì
   Zài tiāntáng yǒngbào huò huāngyě liúlí

   Wǒ ài nǐ wǒ gǎn qù
   Wèizhī de rènhé mìngyùn
   Wǒ ài nǐ wǒ yuànyì
   Zhǔn nǐ lái báhù de juédìng shìjiè biānjìng

   Ǒuěr wǒ zhēn de bù dǒng nǐ
   Yòu yǒu shuí zhēn dǒng zìjǐ
   Wǎngwǎng liǎng gèrén duō qīnmì
   Shì tòu guò shānghài lái zhèngmíng

   Xiàng jiāolǜ bùān wǒ jiùrèn xìng
   Pà xièlòu nǐ pà suǒyǐ nǐ shēngqì

   Wǒ ài nǐ ràng wǒ tīng nǐ de píbèi hé kǒngjù wǒ ài nǐ wǒ xiǎng qīn nǐ juéjiàng dào jíxiàn de xīn

   Wǒ chēng qǐ suǒyǒu ài wéi chéng fēngyǔ de jìndì
   Dǎng kuángfēng háoyǔ xiǎng ràng nǐ chuǎn kǒuqì
   Bèi huà pò dì xìnxīn xūyào shíjiān quányù
   Mèngxiǎng chán zhe huáiyí wèilái kàn bù qīng
   Jiù jǐn jǐn de yǒngbào qù chuándì néngliàng hé yǒngqì wǒ ài nǐ

   Wǒ ài nǐ wǒ xiǎng qù
   Wèizhī de rènhé mìngyùn
   Wǒ ài nǐ ràng wǒ tīng nǐ de píbèi hé kǒngjù wǒ ài nǐ wǒ xiǎng qīn nǐ juéjiàng dào jíxiàn de xīn

   Nǎlǐ dōu yīqǐ qù yīqǐ yǎngwàng xīngxīng yīqǐ zǒuchū sēnlín yīqǐ pǐncháng huíyì yīqǐ wùhuì dùjì yīqǐ yǔ guò tiān qíng yīqǐ gēng dǒng zìjǐ yīqǐ zhǎodào yìyì

   Wǒ ài nǐ
   Wǒ bùyào méiyǒu nǐ
   Wǒ bùnéng méiyǒu nǐ
   Jué bùnéng méiyǒu nǐ  • 抒情 - Shūqíng - Lyric
   倒影 - dàoyǐng - Inverted image
   握 - Wò - Grip
   手心【shǒuxīn】 the palm of the hand
   默契【mòqì】 secret agreement.
   指引【zhǐyǐn】 point (the way); guide; show.   拥抱【yōngbào】 embrace; hug; hold in one's arms.
   荒野【huāngyě】 wilderness; the wilds.
   愿意【yuànyì】 be willing; be ready; wish; like; want.
   准【zhǔn】 allow; grant; permit;
   跋扈【báhù】 domineering; bossy.
   边境【biānjìng】 border; frontier.
  • 偶尔【ǒu'ěr】 once in a while; occasionally.
   往往【wǎngwǎng】 often, frequently;
   亲密【qīnmì】 close; intimate.
   透过【tòuguò】 lookthrough; eachthrough.
   证明【zhèngmíng】 prove; testify;
   焦虑【jiāolǜ】have worried and misgivings.
   任性【rènxìng】 wilful; self-willed; wayward; 
   泄漏【xièlòu】 leak; let out; divulge; give away.
   疲惫【píbèi】 tired out; exhausted.
   恐惧【kǒngjù】 fear; dread.
   倔强【juéjiàng】 stubborn; unbending.
   极限【jíxiàn】 the limit; the maximum; the ultimate.

  • 撑【chēng】 prop up; support; keep up;
   禁地【jìndì】 forbidden area; restricted area; 
   挡【dǎng】 keep off; ward off; block; 
   狂风【kuángfēng】 whole gale; fierce wind.
   喘【chuǎn】 breathe heavily; gasp for breath;

   口气【kǒuqì】 tone; what is actually meant;

   被【bèi】 quilt.

   划破【huàpò】 laceration.
   信心【xìnxīn】 confidence; faith.


   痊愈【quányù】 fully recover from an illness.
   梦想【mèngxiǎng】 dream of; vainly hope.
   缠【chán】 twine; wind; tangle; tie up; pester;
   怀疑【huáiyí】 doubt; suspect.
   紧紧【jǐnjǐn】 closely; firmly; tightly.
   传递【chuándì】 transmit; deliver; transfer.
   勇气【yǒngqì】 courage; nerve.


  • 品尝【pǐncháng】 taste; sample; savour.
   回忆【huíyì】 call to mind; recall; recollect.
   误会【wùhuì】 misunderstand; mistake;
   妒忌【dùjì】 be jealous (or envious) of; envy.
   晴【qíng】 fine; clear.
   意义【yìyì】 meaning; sense; significance.


  • ศัพทฺ์เยอะไปหน่อย เพราะเรื้่อภาษาจีนมาหลายปีแล้ว ไม่ได้ทบทวนเลย เดี๋ยวนี้จะแปลอะไร รวดเร็วไปหมด มีตัวช่วยเยอะแยะ ไม่เหมือนสมัยก่อน ที่กว่าจะเสร็จ เปิด dict กันจนมือหงิก

No comments:

Post a Comment